Pojazd OSK na egzaminie państwowym – kat. B

0
910
Pojazd OSK na egzaminie państwowym – kat. B 2
Pojazd OSK na egzaminie państwowym – kat. B 2

Kandydaci na przyszłych kierowców mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu państwowego z części praktycznej na pojeździe Ośrodka Szkolenia Kierowców (OSK), na którym dotychczas szkolili się podczas zajęć praktycznych.

Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego w takiej formie, możliwe jest przy spełnieniu określonych wymogów. Przede wszystkim kursant musi złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu na pojeździe OSK oraz dołączyć oświadczenie Szkoły Jazdy o wyrażeniu zgody na udział wskazanego pojazdu podczas trwania części praktycznej egzaminu państwowego. Wniosek oraz oświadczenie musi być złożone nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców albo osoba przez niego upoważniona, która chciałaby udostępnić swój pojazd, powinna podpisać umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Umowa ma charakter ramowy. Pojazd, na którym ma odbywać się egzamin praktyczny musi być dostarczony do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego najpóźniej 45 min. przed rozpoczęciem ustalonego egzaminu. Pojazd ma również spełniać wszystkie wymagania, które zostały określone przepisami w sprawie warunków technicznych pojazdów.

Urządzenie rejestrujące w pojeździe OSK powinno być zamontowane w taki sposób, aby podczas odbywającego się egzaminu nie istniała możliwość wpływu na zapis obrazu oraz dźwięku. Urządzenie, które rejestruje przebieg egzaminu praktycznego musi być cały czas zasilane i nie może wyłączyć się samoczynnie np. podczas niespodziewanego zgaśnięcia silnika. Również w sytuacji kontrolowanego wygaśnięcia silnika czy zapłonu nie może dojść do wyłączenia rejestratora.

Urządzenie nagrywające powinno rejestrować w sposób ciągły i bez przerw. Zapis powinien być już włączony w momencie wejścia do pojazdu osoby egzaminowanej oraz egzaminatora. Urządzenie ma rejestrować obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego, jak i również dźwięk wydobywający się z wnętrza pojazdu. Na wyświetlanym monitorze egzaminator musi mieć podgląd do daty oraz godziny przeprowadzanego egzaminu oraz możliwość zweryfikowania czy urządzenie działa w poprawny sposób, a egzamin jest cały czas nagrywany.

Plik, który został nagrany powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych. Zarejestrowany materiał musi być możliwy do odtworzenia bez korzystania ze specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu. Po zakończonym egzaminie, egzaminator przekazuje nagranie do WORD w celu jego archiwizacji. Po zabezpieczeniu nagrania nośnik zostanie przekazany osobie, która reprezentuje OSK.

Ośrodek Szkolenia Kierowców, który złożył oświadczenie ma również możliwość odmowy udostępnienia swojego pojazdu. W takiej sytuacji musi powiadomić osobę egzaminowaną oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Jeżeli natomiast OSK, którego pojazd miał być wykorzystany podczas egzaminu państwowego z części praktycznej nie udostępnił pojazdu w wyznaczonym terminie oraz nie powiadomił o odmowie musi ponieść dodatkowe koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu na pojeździe zapewnionym przez WORD.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here